Làm gì khi magento bị hack và nhiễm malware?

Làm gì khi magento bị hack và nhiễm malware?

Làm gì khi magento bị hack và nhiễm malware?

Magento là mã nguồn mở lớn nhất về thương mại điện tử. Tới thời điểm tháng 6/2019 hiện có khoản 1.5 tỉ website sửa dụng magento. Cũng là mục tiêu lớn của hacker. Website của bạn cần được cập nhật và vá các bản vá bảo mật từ magento đồng thời sử dựng các tool dưới đây để kiểm tra website hàng tuần.

 1. San magento bằng magereport.com. Và đảm bảo magento luôn được vá lỗi bằng magento secure patch.
 2. Download and cài đătj scan malware tool  https://github.com/gwillem/magento-malware-scanner
  wget git.io/mwscan.txt
  grep -Erlf mwscan.txt /path/to/magento
  
  

  Cài nhanh trên tất cả trình hệ điều hành.

  Cách này cài nhanh không yêu cầu nhiều permission nhưng scan chậm. Nên sử dụng với hosting hạn chế quyền truy cập.

  wget https://magesec.org/download/grep-standard.txt
  grep -Erlf grep-standard.txt /path/to/magento

  Cài trên Debian/Ubuntu

  # Install prerequisites on Debian/Ubuntu flavoured server
  sudo apt install -qy python-pip gcc python-dev
  sudo pip install --upgrade mwscan

  Cài trên Centos

  # If you don't have EPEL yet, for CentOS 6:
  wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.rpm
  sudo rpm -ivh epel-release-latest-6.noarch.rpm
  # Install prerequisites on Centos flavoured server
  sudo yum -y install python-pip python-devel python-requests gcc
  sudo pip install argparse
  sudo pip install --upgrade mwscan 

  Cài trên OSX

  # Install prerequisites on a Mac OSX environemnt
  brew install yara python
  sudo easy_install pip
  sudo pip install --upgrade mwscan

  Quét malware

  Sau khi cài mwscan thành công dùng lệnh dưới đâu để quét malware.

  mwscan --ruleset magesec /path/to/magento

  Kết quả:

  eval_post /path/to/magento/media/dhl/info.php
  obfuscated_eval /path/to/magento/skin/backdoor1.php

  Tự động quét malware.

  Một gợi ý là magento cần được quét và cảnh báo malware hằng ngày vào giữa đêm nhằm giảm ảnh hưởng tới tốc độ website và người mua hàng. Tool sẻ tự quét và gửi mail kết quả hằng ngày.

  cat <<'EOM' | sudo tee /etc/cron.d/mwscan
  
  MAILTO=[email protected]
  MAGENTO=/path/to/magento
  
  10 2 * * * root /usr/bin/mwscan --ruleset magesec --quiet --newonly $MAGENTO
  EOM
  

  Run Automatically Using Advanced Cron

  Cấu hình cronjob này giúp ghi lại log file ở /var/log/mwscan.log. Và gửi mail lại cho administrator. Yêu cầu cài sẳn các gói  util-linux, moreutils và mailutils trênUbuntu/Debian cho flock, ifne, ts, and mail:

  cat <<'EOM' | sudo tee /etc/cron.d/mwscan
  
  MAILTO=[email protected]
  MAGENTO=/var/www/magento
  
  MWSCAN=/usr/bin/mwscan
  MWSCANLOCK=~/.mwscan.lock
  MWSCANLOG=/var/log/mwscan.log
  MWSCANFROM="From: Malware Scanner <[email protected]>"
  PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
  
  0 2 * * * root flock -n $MWSCANLOCK $MWSCAN --ruleset magesec --newonly --quiet $MAGENTO | ts | tee -a $MWSCANLOG | ifne mail -s "Malware found at $(hostname)" -a $MWSCANFROM $MAILTO
  EOM